logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : เสนอราคาต่ำสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง : 100,000 บาท
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก :


ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร