logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกาศ ประกวดราคา(e-Auction)
เลขที่ 28/2560
หัวข้อ ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวตลอดลำไม่น้อยกว่า 27 ฟุต เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวตลอดลำไม่น้อยกว่า 27 ฟุต เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา 07 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560 น.
เวลาที่ขายแบบ 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่ขายแบบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
วันที่ยื่นซอง 16 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น.-11.00 น.
สถานที่ยื่นซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
วงเงินงบประมาณ 4,000,000
ราคากลาง 4,000,000 บาท
วันที่เปิดซอง 07 มี.ค. 2560 - 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่เปิดซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 1145
Fax
Email
สถานะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์แนบ

รายละเอียดประกาศที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ รายละเอียด ไฟล์แนบ
ประกาศราคากลาง : ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวตลอดลำไม่น้อยกว่า 27 ฟุต เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง : 4,000,000 บาท
ประกาศร่าง TOR : ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวตลอดลำไม่น้อยกว่า 27 ฟุต เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวตลอดลำไม่น้อยกว่า 27 ฟุต เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

News