logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกาศ จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
เลขที่ อก 5101.1.3/563
หัวข้อ ประกาศเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
รายละเอียด

ประกาศเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ระยะเวลา 28 ก.พ. 2560 - 28 ก.พ. 2560 น.
เวลาที่ขายแบบ 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่ขายแบบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
วันที่ยื่นซอง 30 พ.ย. 542 เวลา น.
สถานที่ยื่นซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
วงเงินงบประมาณ 0
วันที่เปิดซอง 28 ก.พ. 2560 - 8.30 น. -16.30 น.
สถานที่เปิดซอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 1140-1145
Fax
Email
สถานะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์แนบ

รายละเอียดประกาศที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ รายละเอียด ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR : ประกาศเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยวิธีคัดเลือก

News