logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี
นิคมอุตสาหกรรม

เลขที่ วิธี รายละเอียด ระยะเวลา ดาวน์โหลด
115/2559 ประกวดราคา(e-Auction) ประกาศประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาบริการศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster-Recovery Site) ของ ศปก.กนอ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 พ.ย. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559
114/2559 ประกวดราคา(e-Auction) ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 ส.ค. 2559 ถึง 15 ส.ค. 2559
112/2559 สอบราคา ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่้งประเทศไทย 16 ส.ค. 2559 ถึง 29 ส.ค. 2559
3/2559 สอบราคา ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 09 ส.ค. 2559 ถึง 23 ส.ค. 2559
105/2559 สอบราคา สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ครั้งที่ 3 08 ส.ค. 2559 ถึง 22 ส.ค. 2559
103/2559 สอบราคา สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 03 ส.ค. 2559 ถึง 23 ส.ค. 2559
99/2559 สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อตลับผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ แบบอเนกประสงค์ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SL-M4070FR 29 ก.ค. 2559 ถึง 08 ส.ค. 2559
98/2559 สอบราคา สอบราคาโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมยางพาราและนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จ.สระแก้ว จ.ตาก และ จ.สงขลา) 29 ก.ค. 2559 ถึง 11 ส.ค. 2559
96/2559 สอบราคา สอบราคา โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำแฟ้มผู้ประกอบกิจการและจัดเก็บภายนอก (ระยะที่ 1) 15 ก.ค. 2559 ถึง 08 ส.ค. 2559
90/2559 สอบราคา สอบราคาโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (ปี2560) 15 ก.ค. 2559 ถึง 04 ส.ค. 2559
75/2559 สอบราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารและไฟฟ้าแสงสว่างถนน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 22 มิ.ย. 2559 ถึง 06 ก.ค. 2559
29/2559 สอบราคา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ภายในบ่อสูบน้ำยกระดับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา 27 มิ.ย. 2559 ถึง 08 ก.ค. 2559
29/2559 สอบราคา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ภายในบ่อสูบน้ำยกระดับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา 27 มิ.ย. 2559 ถึง 08 ก.ค. 2559
28/2559 สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 24 มิ.ย. 2559 ถึง 07 ก.ค. 2559
77/2559 สอบราคา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) 23 มิ.ย. 2559 ถึง 04 ก.ค. 2559
News