logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี
นิคมอุตสาหกรรม

เลขที่ วิธี รายละเอียด ระยะเวลา ดาวน์โหลด
อก 5102.3.1/6575 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื่องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วระยะที่ 1 30 พ.ย. 542 ถึง 30 พ.ย. 542
อก 5102.3.1/6285 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการระดมทุนที่เหมาะสมต่อโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 30 พ.ย. 542 ถึง 30 พ.ย. 542
509/2559 สอบราคา แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการงานจ้างติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 30 พ.ย. 542 ถึง 30 พ.ย. 542
อก 5102.3.1/6071 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยงาน งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัมนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ : Smart Park (ครั้งที่ 2) 30 พ.ย. 542 ถึง 30 พ.ย. 542
165/2559 สอบราคา สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ 29 พ.ย. 2559 ถึง 14 ธ.ค. 2559
164/2559 สอบราคา ประกาศสอบราคา ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมอุทัยรวมโปรเจคเตอร์ 1 ชุด (ครั้งที่ 3) 25 พ.ย. 2559 ถึง 09 ธ.ค. 2559
อก5101.5.2/5917 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เชิญยื่นข้อเสนอ โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัย กนอ. โดยวิธีคัดเลือก 30 พ.ย. 542 ถึง 30 พ.ย. 542
159/2559 สอบราคา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผุ้มีส่วนได้เสียต่อโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบ 17 พ.ย. 2559 ถึง 28 พ.ย. 2559
160/2559 สอบราคา สอบราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำรองคลัง จำนวน 14 รายการ 17 พ.ย. 2559 ถึง 02 ธ.ค. 2559
- วิธีพิเศษ จ้างสำรวจที่ดิน 01 ต.ค. 2559 ถึง 01 ต.ค. 2559
157/2559 สอบราคา สอบราคาซื้อรอก (Winch System Installation) จำนวน 1 ชุด (2 ตัว (ซ้าย-ขวา)) 04 พ.ย. 2559 ถึง 18 พ.ย. 2559
สทร.012/2559 สอบราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 03 พ.ย. 2559 ถึง 17 พ.ย. 2559
156/2559 สอบราคา สอบราคาโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2560 (ครั้งที่ 3) 02 พ.ย. 2559 ถึง 17 พ.ย. 2559
155/2559 สอบราคา สอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมอุทัยรวมโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 01 พ.ย. 2559 ถึง 16 พ.ย. 2559
154/2559 สอบราคา สอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล (Backup and Storage System) 27 ต.ค. 2559 ถึง 11 พ.ย. 2559
News