logo

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน / แผนงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี
นิคมอุตสาหกรรม

เลขที่ วิธี รายละเอียด ระยะเวลา ดาวน์โหลด
10111 ประกวดราคา(e-Auction) test File 7Mb 01 มี.ค. 2560 ถึง 08 เม.ย 2560
33/2560 ประกวดราคา(e-Auction) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมตึก ๒ หลัง และเปลี่ยนหลังคาอาคารสัมมนาและเปลี่ยนหลังคาอาคารซ่อมบำรุงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 มี.ค. 2560 ถึง 22 มี.ค. 2560
32 /2560 ประกวดราคา(e-Auction) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า Main Distribution Board (MDB) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 มี.ค. 2560 ถึง 22 มี.ค. 2560
32/2560 สอบราคา เผยแพร่ ประกาศสอบราคา และราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 14 เครื่อง 15 มี.ค. 2560 ถึง 28 มี.ค. 2560
31/2560 ประกวดราคา(e-Auction) จ้างโครงการปรับปรุงระบบ e-PP (e-Permission & Privilege : e-PP) รองรับ Industry 4.0 10 มี.ค. 2560 ถึง 16 มี.ค. 2560
28/2560 ประกวดราคา(e-Auction) ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวตลอดลำไม่น้อยกว่า 27 ฟุต เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 มี.ค. 2560 ถึง 10 มี.ค. 2560
อก 5101.1.3/1096 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย งานจ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2560 14 มี.ค. 2560 ถึง 14 มี.ค. 2560
26/2560 ประกวดราคา(e-Auction) ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 มี.ค. 2560 ถึง 07 มี.ค. 2560
15/2560 ประกวดราคา(e-Auction) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทดแทนของระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ (ระบบ VTMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 28 ก.พ. 2560 ถึง 03 มี.ค. 2560
19/2560 สอบราคา สอบราคาจ้างเชื่อมโยงสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 20 ก.พ. 2560 ถึง 06 มี.ค. 2560
18/2560 ประกวดราคา(e-Auction) ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเตือน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำศูนย์ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ ชั้น ๑-๕ และ ชั้น ๑๓-๑๖ 20 ก.พ. 1103 ถึง 24 ก.พ. 2560
อก 5101.1.3/ว 691 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯสหรัตนนคร 30 พ.ย. 542 ถึง 30 พ.ย. 542
175/2560 ประกวดราคา(e-Auction) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านพักพนักงานและอาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ก.พ. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2560
อก 5101.1.3/563 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ประกาศเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 28 ก.พ. 2560 ถึง 28 ก.พ. 2560
17/2560 สอบราคา โครงการสอบราคาจ้างงานติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 15 ก.พ. 2560 ถึง 27 ก.พ. 2560
News